• ProjekatPodrška djeci i omladini sa invaliditetom i njihovim roditeljima“ – odobren na konkursu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2018. godinu; Realizacija počela 01.05.2019. godine .
  • Trajanje programa 12 mjeseci.
  • Opšti cilj programa: Obezbijeđeno kontinuirano pružanje servisa podrške za  djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
  • Direktna ciljna grupa programa su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju članovi našeg udruženja.
  • Kroz realizaciju servisa podrške podršku razvoju i napretku očuvanih psiho-motornih mogućnosti korisnika, pružaju tri fizioterapeuta, defektolog, logoped i po potrebi doktor – dječiji fizijatar.
  • Stručni saradnici (fizioterapeuti, logoped i defktolog) podršku pružaju kroz rad sa djecom u polučasovnim individualnim terminima u skladu sa potrebama korisnika. Plan i program predviđa intezivan,kontinuiran rad i podršku djeci sa smetnjama u razvoju,a takođe jedna od aktivnosti predviđena programom je uključivanje omladine sa umjerenim smetnjama u razvoju u svakodnevne životne aktivnosti kroz kreativno-edukativne radionice. Kreativne radionice imaju za cilj da omladini sa umjerenim smetnjama u razvoju  pruže mogućnost da budu aktivna,uključena u zadovoljavanju svojih potreba u obavljanju osnovnih životnih navika,kao i za druženjem i da se osjećaju korisnim i potrebnim u društvenom okruženju.
  • Projekat „Personalni asistent“– preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2019. g – 12.09. 2019. g
    Glavni cilj: Povećati stepen integrisanosti OSI u društvo kroz uspostavljanje savremenog sistema socijalne i dječje zaštite i obezbjeđenje adekvatnog životnog standarda, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na određeno vrijeme na privremenim netržišnim poslovima u vidu pružanja podrške OSI u udruženju i u kući.
  • Ovim programom trenutno je obuhvaćeno 10-oro djece i omladine sa najtežim smetnjama. Njima podršku u svakodnevnim aktivnostima pruža 10 asistenata angažovanih u periodu od 4 mjeseca.