Naši važni projekti!

 • Projekat „Igrackoteka“ (Biblioteka igracaka u Udruženju) zapocet 1997. godine koji i sada traje.
 • Projekat „Dnevni boravak“ realizovan 2002. godine, gdje je lider i finansijer bio „Save the Children UK“ u Podgorici, a Udruženje je bilo partner.
 • Projekat „Mala škola u prirodi“ realizovan 2001. godine.
 • Projekat „Likovna kolonija“ realizovan u Udruženju od 2003. do 2005. godine.
 • Projekat „Djeca u posjeti …“ realizovan u periodu od 2002. do 2006. godine.
 • Projekat „Svaki dan je sjutra“ 2006. 2007. godina .
 • Projekat „Svi ce imati koristi“ 2006. 2007. godina .
 • Projekat „Za edukaciju roditelja“ od juna do oktobra 2007. godine.
 • Projekat „Nastavljamo zapoceto“ 2007- 2008. godine (realizacija u toku)
 • Projekat „ Za sigurniju buducnost“ 2007 – 2008. godine
 • Projekat „ Podrzimo zapoceto“ 2008. godina
 • Projekat „ Nabavkom kvalitetnije opreme do bolje rehabilitacije djece i omladine“ 2009. godina
 • Projekat „ Naša omladina „ jun 2009.
 • Projekat „ Polu-dnevni boravak“ januar-maj 2010.g.
 • Projekat „ Pruћanje usluge rehabilitacije i podrška vaspitanju i obrazovanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju Glavnog grada Podgorica.” 2010. – 2011.
 • Projekat „ Budi mi drug” – volonterski servis za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju avgust 2011. do aprila 2012.
 • Projekat „ Personalni asistenti  za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.2012-2015g.
 • Projekat „Asistenti u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.2012-2015g.
 • Projekat „Pužanje socijalnih servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i pružanje psihološke podrške roditeljima”-2013g.
 • Projekat „Pružanje servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“-2014.g
 • Projekat „Pružanje servisa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta roditelja”-2015g.
 • Projekat“Nastavak kontinuiranog pružanja servisa podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta roditelja”-2016g.
 • Projekat „Servisi podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima“ Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću ; 01.02.2017g.- 31.10.2017. g
 • Projekat „Personalni asistenti za pomoć u udruženju za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju ”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period 15.06.2017 – 15.10.2017. g
 • Projekat „Personalni asistenti za pomoć u udruženju za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju ”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period 23.10.2017. g – 22.12. 2017.
 • Projekat „Servisi podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i stručna podrška roditeljima“- Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću , 01.10.2017g. do 07.2018. g. U okviru projekta, kao saradnik na istom od strane NVO “Dobar život” realizovana je edukacija i seminar “Roditelj-terapeut”, energetska medicina u stimulaciji potencijala djece sa smetnjama u razvoju.
 • Projekat „Personalni asistenti za podršku u udruženju za djecu i omladinu sa invaliditetom.”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period 30.03.2018. g – 29.09. 2018.
 • Projekat „Personalni asistent“ – preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2019. g – 12.09. 2019. godine, angažovano 10 asistenata.
 • Projekat „Podrška djeci i omladini sa invaliditetom i njihovim roditeljima“ – odobren na konkursu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2018. godinu; Period realizacije od 01.05.2019. do 30.04.2020. godine .
 • Projekat ” Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz kofinansiranje EU na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”. Period realizacije od 01.03.2020 -28.02.2022.g.
 • Projekat “Sprečavanje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa invaliditetom kroz pružanje servisa podrške” – finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2020. godinu. Period realizacije od 01.12.2020 – 31.08.2021. godine.
 • Projekat „Personalni asistent“– preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2020. g – 12.09. 2020. godine, angažovano 5 asistenata.
 • Projekat „Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– sufinansiran od strane ZZZCG na osnovu konkursa za realizaciju programa Javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”. Period realizacije od 02.11.2021. do 01.02.2022. godine, angažovana 3 stručna radnika i 3 saradnika, ukupno 6 lica za realizaciju istog Program je odobren za realizaciju na vremenski period od tri mjeseca za 6 lica.
 • Projekat “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” – finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Ministarstva finansija i socijalnog staranja u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2021. godinu. Period realizacije od 01.01. – 30.06.2022. godine.
 • Projekat “„Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– finansiran od strane ZZZCG na osnovu konkursa za realizaciju programa Javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”. Period realizacije od 01.08.2022. do 31.10.2022. godine.
 • Projekat “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi” – finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom „Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom-kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata“. Period realizacije od 01.01. – 31.12.2022. godine.
 • Projekat “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života u vanistitucionalnom obliku podrške” – finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom pod nazivom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2022. godinu. Period realizacije od 16.01. – 15.04.2023. godine.
 • Projekat “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem podrške za život u zajednici i jačanje kapaciteta NVO”– finansijski podržan od strane Komisije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava za finansiranje projekata NVO koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2022. godinu na osnovu Konkursa “Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom”. Period realizacije od 01.01. – 30.06.2023. godine.
 • Projekat “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad“ za 2023. godinu, finansijski podržan od strane ZZZCG. Vrijeme trajanja projekta tri mjeseca gdje će biti zaposleno 5 nezaposlenih žena sa evidencije Biroa rada Podgorica. Ukupno odobrena sredstva za realizaciju Javnog rada su 8.521,00 €. Period realizacije od 10.07.- 10.10.2023. godine.
 • Projekat “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života”, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja. Period realizacije od 01.10.2023.-31.03.2024. godine.
 • Projekat “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Period realizacije projekta od 01.01.-31.07.2024. godine.