OBUKA

Predstavnik Prvog udruženja roditelja bio je prisutan na on-line obuci “Indikatori socijalne i dječje zaštite sa fokusom na usluge u zajednici“, koja se održala u srijedu, 28. aprila 2021.g. u trajanju od 09:00 do 14:00 časova. Obuka je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i lokalnih sekretarijata, ustanova i organizacija relevantnih za socijalnu i dječju zaštitu, a naročito za uspostavljanje i razvoj usluga u skladu sa potrebama građana. Obuku je vodila konsultantkinja Milica Stranjaković u okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori shodno dogovoru i odobrenju Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Mišljenja smo da je za nas ova obuka bila izuzetno važna s obzirom na sve veći broj obaveza izvještavanja prema državnim i međunarodnim akterima, a po utvrđenim indikatorima, kao i imajući u vidu da je raspolaganje pravovremenim i pouzdanim informacijama i podacima o postojećim uslugama socijalne i dječje zaštite, izvorima finansiranja, obuhvatu i podacima o korisnicima koji te usluge koriste, neophodan preduslov za svako planiranje, razvoj i praćenje pružanja i dostupnosti usluga, i sprovođenje lokalnih planova socijalne i dječje zaštite.

Takođe, predstavnik Prvog udruženja roditelja bio je prisutan na obuci “Osiguranje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou i standardi usluga socijalne i dječje zaštite”.

Mapa puta za reformu socijalne zaštite, sastanak sa predstavnicima i predstavnicama nevladinih organizacija

Pozdravljajući prisutne gospođa Preksha Golchha, vodeća savjetnica za socijalnu politiku sa Instituta za istraživanje ekonomskih politika (EPRI), istakla je da je urađena analiza političkog okvira, u smislu procjene rizika i ranjivosti kao i intervjui sa akterima iz sistema socijalne zaštite i socijalnog staranja. Tim je nastojao da napraviti reformske korake, koji mogu poboljšati sistem i dosegnuti do svih kojima je podrška potrebna. Posebna pažnja posvećena je uslugama, onima koji ih pružaju da ih pružaju na bolji način, zatim pomoć kapacitetima Centara za socijalni rad, i podrška krajnjim korisnicima. Analiza zadovoljstva korisnika ostala je za kasniju fazu.

Komentari i preporuke u vezi Analize socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori od strane predstavnika Prvog udruženja roditelja i NVO Nardos-a.

Održan sastanak sa predstavnicima NVO koje se bave pravima osoba sa invaliditetom

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Vlada Crne Gore zalažu se za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i za reformu sistema koji će, u krajnjem, osigurati da svi građani ovog društva imaju iste mogućnosti u svim životnim sferama. Osnovni princip rada ove Vlade je inkluzivnost i, u skladu sa tim principom, sve odluke će se donositi u najvećem mogućem koncenzusu, istakao je ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić, na sastanku koji je danas održan sa predstavnicima NVO čiji rad je posvećen zaštiti prava osoba sa invalididetom, kako bi se razmijenila mišljenja o unapređenju njihovog položaja u društvu. „Moje jedino očekivanje je adekvatan pristup prema osobama sa invaliditetom, jer će jedino takav pristup imati dugoročan efekat. Mi još uvijek nemamo riješeno pitanje reprezentativnosti OSI u tijelima koja se bave poboljšanjem našeg položaja. Želimo da imamo jednake šanse i mogućnosti za zaposlenje, kakve imaju i lica bez invaliditeta. Invaliditet je fenomen, ne problem i samo ograničenja i prepreke koje nam društvo postavlja ga pretvaraju u problem“ saglasni su predstavnici NVO. Na sastanku su identifikovani neki od problema sa kojima se u Crnoj Gori suočavaju osobe sa invaliditetom. Organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem prava OSI do sada su bile nedovoljno uključene u proces donošenja politika i odluka u ovoj oblasti. Sagovornici su saglasni da ova praksa mora odmah biti promijenjena i stoga će Vlada biti istinski partner svima koji se iskreno zalažu za poboljšanje položaja OSI. „Danas smo ovdje da čujemo koji su vaši, kako kratkoročni, tako i srednjoročni, prioriteti. Mi smo otvoreni za sve vaše sugestije i predloge, kako bismo zajednički pronašli rješenje za probleme sa kojima se suočavate i otklonili sve prepreke koje onemogućavaju da date svoj puni doprinos kao građani Crne Gore. Pred nama je i formiranje Savjeta za prava lica sa invaliditetom u čijem radu ćemo sarađivati. Otvoreni smo za sve predloge i inicijative za izmjenu zakonskih okvira koji se tiču ove oblasti“ naglasio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović. Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja naglasili su da će sastanci ove vrste biti redovna praksa, kako bi udruženja koja se bave zaštitom prava OSI bila od samog početka uključena u proces donošenja odluka. Najavljeno je da će biti sprovedena stroga kontrola raspodjele budžetskih sredstava nevladinim organizacijama i udruženjima koja se bave ovim pitanjem.

https://www.flickr.com/photos/vladacg/albums/72157718507117970/with/51067560693/

Podrška

Na osnovu Javnog poziva od strane Ministarstva javne uprave, poslata podrška za našu koleginicu Sabru Decević predsjednicu NVO Djeca Crne Gore, organizacija koja je član NVO Nardos-a, za člana Savjeta za prava djeteta, gdje je odlukom Komisije izabrana za isto.

Sporazum o saradnji sa NVU Zračak Nade iz Pljevalja

Potpisan sporazum o saradnji sa NVU Zračak Nade iz Pljevalja o dodjeli dva tablet uređaja na korišćenje djeci i mladima sa smetnjama u razvoju školskog uzrasta, koji su članovi Prvog udruženja roditelja.

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, dana 24.02.2021. godine

Prisustvo predsjednika Prvog udruženja roditelja na Četvrtoj sjednici odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na kojoj je prva tačka dnevnog reda i jedna od bitnijih tema bilo predstavljanje Studije “Višedimenzionalno siromaštvo djece u Crnoj Gori”, koja je sačinjena u saradnji istraživača iz UNICEF-ove Kancelarije za istraživanje – Innocenti u Firenci i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori a u kojoj su dali svoj doprinos članovi Prvog udruženje roditelja.

Donacija

Potpisan ugovor o poklonu sa KBC CG o donaciji dva infusomata za odjeljenje IBD endokrinologije, koja su kupljena zahvaljujući finansijskoj podršci od strane kompanije BioMarin Europe Ltd.

Izrada i dostavljanje a potom pismeno odobrenje privremenog izvještaja o napretku (narativni i finansijski) od strane ugovornog tijela za period od 01.03.2020. do 28.02.2021. godine, za projekat “Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladine sa smetnjama u razvoju”, po ugovoru o grantu broj CFCU/MNE/112 podržanog u okviru programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji je ko-finansiran od strane Vlade Crne Gore i Evropske unije.

OBUKA

Održana prilagođena obuka za korisnike bespovratnih sredstava – Izvještavanje u vezi šeme grantova “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, poziv za podnošenje predloga projekata: EuropeAid/162650/IH/ACT/ME. Projekat “Tehnička pomoć operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku”, pružajući podršku resornim ministarstvima u primjeni SOPEES-a, organizovali su jednodnevni trening po mjeri kako bi se podržala priprema privremenih i završnih izvještaja dodjeljenih korisnicima granta. Cilj oba treninga je da se učesnici upoznaju sa pripremom privremenog i završnog izvještaja, prema potrebi. Trening je vodila stručna konsultantkinja gđa Aleksandra Čalošević a na istom su prisustvovali predstavnici Prvog udruženja roditelja, koordinator programa Milica Šćepanović i predsjednik udruženja Savo Knežević.

PRUŽANJE SERVISA PODRŠKE ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID 19 VIRUSA

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu izradio je i dostavio sertifikate za učesnike obuke “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”. koju je realizovalo NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“, kroz projekat „Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ koji je podržan u okviru  Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji je ko-finansiran od strane Vlade Crne Gore i Evropske unije.

The Institute for Social and Child Protection prepared and submitted certificates for the participants in the training “Basic training for providing  services help in house to children and youth with disabilities and adults with disabilities” implemented by the NGO “First Association of Parents of Children and Youth with Disabilities” through the project “Community Life Support Service –  Help in house for Children and Youth with Disabilities” which is supported under the EU and Montenegro Employment Program, education and social policy, which is co-financed by the Government of Montenegro and the European Union.

NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ već godinu dana realizuje projekat „Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ koji je podržan u okviru  Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji je ko-finansiran od strane Vlade Crne Gore i Evropske unije. Od početka projekta, u različitom trajanju 24-oro djece i mladih sa smetnjama u razvoju dobilo je podršku kroz ovaj servis. Trenutno uslugu pruža 16 saradnika-asistenata za pomoć u kući za 21 korisnika. Uprkos epidemiji virusa covid 19 usluga se odvija bez većih smetnji.

The NGO “First Association of Parents of Children and Youth with Disabilities” has been implementing the project “Community Life Support Service – Help in house for Children and Youth with Disabilities” for a year now, supported by the EU and Montenegro Employment Program, education and social policy, which is co-financed by the Government of Montenegro and the European Union. Since the beginning of the project, 24 children and young people with disabilities have received support through this service. Currently, the service is provided by 16 associates-assistants for home help for 21 users. Despite the epidemic of the covid 19 virus, the service is running smoothly.

Podgorica, 11.02.2021.godine.

Predstavnik Prvog udruženja roditelja Savo Knežević učestvovao na On-line konsultacijama u vezi “Analize obrazovnog sektora u Crnoj Gori”, koju sprovodi predstvaništvo UNICEF-a u Crnoj Gori u saradnji sa stručnm konsultantom gđom prof.dr Tide Kovač Cerović.

OBUKA

Podgorica, 18.02.2021.godine.

Predstavnici Prvog udruženja roditelja Milica Šćepanović i Savo Knežević učestvovali su u petodnevnoj obuci “Pisanje projekata za EU fondove” u organizaciji Resursnog Centra CRNVO-a. Obuka je realizovana u dva modula, prvi modul od 18.-19.02. a drugi modul od 25.-27.02.2021.godine.

Podgorica, 02.02.2021. godine.

Predstavnik Prvog udruženja roditelja Savo Knežević učestvovao je na On-line (Zoom) obuci “Obuka o pripremi prijedloga za tematske programe EU dostupne OCD-ima, medijima i medijskim udruženjima u Crnoj Gori” u organizaciji EU TACSO 3, u trajanju od tri dana od 02.- 04.02.2021.godine.

ZA BORBU PROTIV SIROMAŠTVA KLJUČNO ZAPOŠLJAVANJE RODITELJA I PODRŠKA PORODICI

PODGORICA, 8. JANUAR 2021. – Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? – pitanje je koje su mladi reporteri UNICEF-a postavili Ombudsmanu i predstavnicima akademske zajednice i civilnog sektora kako bi podstakli pružanje veće podrške djeci pogođenoj siromaštvom. Pored kvalitetnog obrazovanja za svako dijete, kao neophodnog uslova za prekidanje međugeneracijskog ciklusa siromaštva, sagovornici su, kao ključne intervencije, prepoznali zapošljavanje roditelja i pružanje veće podrške roditeljima za brigu o djeci. Za Sava Kneževića, predsjednika Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore ‒ NARDOS, jedan od ključnih problema je zapošljavanje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Zbog 24-satne njege koju roditelji pružaju ovoj djeci, izuzetno im je teško da nađu adekvatan posao da bi mogli istovremeno da rade, brinu o djeci i povećaju prihode porodice. Stoga je socijalna pomoć ovim porodicama izuzetno bitna, kao i servisi podrške roditeljima da adekvatno brinu o djeci sa smetnjama u razvoju. „Ta socijalna primanja mogla bi da budu još bolja i mnogo veća jer su veliki troškovi, pogotovo kad se njeguje dijete sa smetnjama u razvoju. Takođe, neophodno je dalje razvijanje socijalnih usluga, poput dnevnih centara, koji su razvijeni u Crnoj Gori, i mnogobrojnih usluga koje pruža nevladin sektor kad su u pitanju djeca i mladi sa smetnjama u razvoju. Potrebno je da se na još kvalitetniji način uključe državne institucije“, poručuje Knežević. Svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, a očekuje se da će se ovaj broj povećati usljed krize izazvane koronavirusom. Iako je ova kriza značajno uticala na svu djecu, najviše su pogođena upravo ona djeca koja su i prije nje rasla u siromaštvu, što znači da im treba dati prioritet kada su u pitanju mjere podrške.

Dodjela Zlatnog sertifikata

Na osnovu pet kriterijuma bonitetntne izvrsnosti i na osnovu dobijanja sertifikata bonitetne izvrsnosti u prethodne tri godine, od strane renomirane Kompanije Solvent Rating Crna Gora, našem udruženju je dodijeljen Zlatni sertifikat poslovne izvrsnosti.

______________________________________________________________________________

Potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava

Odlukom Komisije o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2020. godinu pod nazivom  „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“, na osnovu koje je odobreno finansiranje projekta pod nazivom ” Sprečavanje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa invaliditetom kroz pružanje servisa podrške ” u iznosu od 23.988,00 eura u trajanju od 9 mjeseci a dana 30.10.2020.godine izvršeno je potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava za isti.

_______________________________________________________________________________

Saopštenje za javnost u vezi Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od strane Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja od 09.10.2020. godine. Jutarnji program TV Vijesti. Smatramo da je ova Odluka od strane Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama a na osnovu procjene nezavisnih procjenjivača, kako je to definisano Zakonom o NVO članom 32a,b,v,g,d,đ,e,ž,z, netransparentna, neprecizna i na kraju možemo navesti nepoštena. Apelujemo na Komisiju i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, da javno objavi pored rang liste i broja bodova, listu na osnovu kojih kriterijuma i koji je broj bodova dodijeljen svakoj NVO od strane nezavisnih procjenjivača sa potpisom istih. Na ovaj način bi otklonili u ovom momentu sve opravdane sumnje na Odluku o raspodjeli sredstava i povećali transparentnost raspodjele koja je u zadnjih 20 godina bila predmet raznih špekulacija i sumnji.Dana 05.10.2020. godine udruženje je počelo sa radom u vidu pružanja individualnih usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju (fizioterapeut, logoped i defektolog), uz poštovanje svih epidemioloških mjera radi zaštite od Covid 19 virusa, preporučenih od strane Instituta za javno zdravlje.

Dana 30.09.2020. godine završen je projekat pod nazivom “Personalni asistenti za podršku u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” finansiran od strane ZZZ CG na osnovu javnog Konkursa za realizaciju javnog rada “Personalni asistent” u trajanju od 4 mjeseca. Angažovana lica u okviru Javnog rada su edukovana za obavljanje posla personalni asistent u udruženju i u kući, uspostavljen je rad pet asistenata na pružanju podrške u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa teškim smetnjama u razvoju. Realizacijom programa obezbijeđena je svakodnevna podrška i socijalna uključenost za petoro djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Takođe, jedan od postignutih rezultata a koji nije očekivan je nastavak radnog angažovanja za tri personalna asistenta na poslovima pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženju i u kući. Shodno opštoj epidemiološkoj situaciji usled širenja virusa Covid 19, posebna pažnja posvećena je zaštiti na radu zaposlenih i zaštiti korisnika, obezbijeđene su maske i dezinfekciona sredstva i data upustva zaposlenima o procedurama postupanja na radnom mjestu. Time je postignuta nesmetana realizacija aktivnosti u novonastaloj situaciji. Sam program realizovan je bez prepreka i problema i dao je pozitivne rezultate kako kod zaposlenih asistenata tako i kod korisnika i njihovih porodica.

Studenti da pomognu učenicima sa smetnjama u razvoju. Nekoliko udruženja koja pomažu djeci i mladima sa smetnjama u razvoju pozvali su na angažovanje studenata koji se školuju za nastavničku profesiju da podrže proces učenja učenika sa smetnjama u razvoju u predstojećoj školskoj godini. Savo Knežević, predsjednik Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS, za Jutarnji program TVCG kazao je da je ideja nastala na sastanku sa predstavnicima UNICEF-a.

Dana 24.09.2020. godine održan sastanak sa pomoćnikom direktora KCCG g.dr Nemanjom Radojevićem i Zaštitnikom prava pacijenata KCCG gđom. dr Almom Mutapčić uz podršku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Na sastanku smo upoznali predstavnike KCCG sa čestim problemima sa kojima se susreću roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i djeca i mladi sa smetnjama u razvoju prilikom pružanja zdravstvenih usluga od strane ove ustanove. Počev od pristupačnosti objekata do uspostavljanja raznih procedura kad je u pitanju pružanje zdravstvene zaštite djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, naročito djeci sa elementima autizma. S obzirom da je ovo prvi sastanak ovakve prirode i to na zahtjev Zaštitnika prava pacijenata KCCG uz podršku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG g. Bjekovića, sastanak je prošao u dobroj atmosferi uz uzajamno razumjevanje uz obećanje da će se u skorije vrijeme održati novi sastanak i da će se menađment ove institucije potruditi, da u narednom periodu poboljša i unaprijedi sve stvari po pitanju problema koje smo iznijeli.

Monitoring visits to Grant Beneficiaries by Project Implementation Unit (PIU) of the Ministry of Labour and Social Welfare. Call for Proposals “Support to Provision of Social and Child Protection Services” EuropeAid/162650/ID/ACT/ME.

Dana 22.10.2020. godine u skladu sa internim procedurama PI jedinice i poglavljima Priručnika o IPA procedurama, koja se tiču praćenja implementacije projekata, kao i implementacije ugovora, izvršena je monitoring posjeta kao korisniku bespovratnih sredstava od strane Jedinice za implementaciju projekta (PIU) Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Poziv za podnošenje prijedloga projekata „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite“ EuropeAid / 162650 / ID / ACT / ME. Monitoring posjeta realizovana je uz podršku eksperta konsultantkinje Aleksandre Čalošević uz prisustvo kolega iz Ministarstva finansija- Ugovornog tijela (CFCU) i kolega iz Direktorata za socijalno staranja i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

RTCG emisija posvećenja realizaciji projekta “Usluga podrške za život u zajednici- pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” koji kroz Program zapošljavanja, obrazovanja  i socijalne zaštite, kofinasiraju EU i Vlada Crne Gore.

Klikom na link možete pogledati priloženi video.

RTCG emisija

OBAVJEŠTENJE

NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, kao i podršku Fonda za aktivno građanstvo, realizuje projekat dodijeljen u cilju prevazilaženja novonastale situacije usljed COVID-19 pandemije u trajanju od 15.04.2020 do 31.07.2020. godine.

Ukupna vrijednost podrške iznosi 4.000 eura. Dodijeljena sredstva će biti upotrebljena za obezbjeđivanje paketa hranom i higijenskim sredstvima najugroženijim članovima našeg udruženja i njihovim porodicama, kao i za pružanja psihosocijalne podrške roditeljima.
Dosad je pružena podrška za 37 roditelja članova našeg udruženja,a time i njihovim porodicama.

Obučiće 25 stručnih saradnika za pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle OSI

Podgorica, PR pres servis – U okviru seminara Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica biće obučeno 25 stručnih saradnika koji će pružati uslugu pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica s invaliditetom.

Koordinatorka na projektu u Prvom udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica, Milica Šćepanović kazala je da je projekat „Usluga za pomoć u kući za djecu i mlade sa smetanjama u razvoju“ podržan kroz Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, koji kofinansiraju EU i Vlada Crne Gore.

„U okviru dvodnevnog seminara, koji je aktivnost projekta, biće održana obuka za saradnike za uslugu pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica s invaliditetom. U okviru obuke predviđeno je da se obuči 25 saradnika koji će ovu uslugu pružati djeci i mladima sa najtežim invaliditetom“, navela je Šćepanović.

Ona je kazala da su na seminaru prisutni ljudi različitih profila.

„Neki su već radili na sličnim programima koji su podržani u Crnoj Gori od Zavoda za zapošljavanje, a imamo i osoba koje su se javile i koje su zainteresovane. Uslov je bio da imaju završenu srednju školu, a imamo i učesnika koji su sa visokim obrazovanjem“, navela je Šćepanović.

Većina osoba se, kako je kazala, za taj posao odluči srcem.

„Smatraju da je dovoljno imati volju za ovaj posao. To jeste osnova i naše ljudsko osjećanje da želite nekome da pružite pomoć i podršku. Osim toga, veoma je bitno da se znaju zakonski okviri, da asistenti znaju koja su im prava i obaveze. Dobro je znati šta ste sve dužni da uradite, kako da se ophodite, kako da se obraćate djeci sa smetnjama u razvoju ili licima s invaliditetom“, istakla je Šćepanović.

Ona je ukazala da problema sa kojima se suočavaju roditelji djece sa smetnjama u razviju ima puno.

„Prvenstveno, to je zdravstvena zaštita. U primarnoj nema toliko problema, koliko ima u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Često nam nedostaje ljekara, nekad nam fali razumijevanja. Diskriminacija je smanjena, ali još uvijek postoji“, rekla je Šćepanović.

Trener na seminaru Svetlana Dujović kazala je da je obuka za pružanje podrške pomoći u kući djeci sa smetnjama u razvoju i odraslim licima s invaliditetom akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, navodeći da je cilj da pruži podršku razvoju sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori.

U okviru obuke će, kako je navela, biti obrađene teme kako da stručni saradnici pružaju podršku u kućnim uslovima djeci sa smetnjama u razvoju, njihovim roditeljima, kao i osobama s invaliditetom.

„Jako je važno da se nauče, u skladu sa pravilnikom o normativima i standardima za pružanje usluga podrške života u zajednici, na koji način će pružati tu uslugu, kako će podržati dostojanstvo djeteta sa smetnjama u razvoju, kako će nabaviti hranu, napraviti obroke, pomoći, nahraniti to dijete, pomoći da se kreće po stanu, na koji način će otići kod ljekara recepte da nabave, kako će kupiti nešto u prodavnici, ali sve sa sistemom da se poštuje pravo djeteta sa smetnjama u razvoju na njegov izbor“, navela je Dujović.

Ona je ocijenila da je važno da djeci sa smetnjama u razvoju bude pruženo pravo na izbor, ističući da oni imaju pravo da, kao i sva druga djeca, budu uključeni u život zajednicu.

„U sistemu socijalne i dječije zaštite su se kreirale mnoge promjene u poslednjih desetak godina, odnosno od usvajanja Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti 2013. godine. Jako puno se radi na razvoju usluga koje podržavaju život u zajednici. Tako da je pomoć u kući jedna od tih usluga“, rekla je Dujović.

Ona je pojasnila da će kroz seminar saradnici saznati sve što je neophodno kako bi mogli pružati pomoć djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima.

„Ova usluga se ne pruža tako da se pruža na isti način svima. Jako je bitno da se procijene potrebe sve djece i svih porodica i da se na osnovu toga napravi individualni plan rada i da se u skladu sa njim funkcioniše u zajednici“, rekla je Dujović.

Radom saradnika u zajednici će, kako je kazala, rukovoditi stručni radnik.

„Roditelji će iskazivati zadovoljstvo na način što će svakodnevno potpisivati liste praćenja i reći da li su zadovoljni sa tim šta je saradnik uradio u njihovoj kući“, dodala je Dujović.

Ona smatra da je za roditelje koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju kojima bi bila potrebna pomoć u kući jako važno da znaju da ta usluga postoji, da je definisana u sistemu socijalne i dječije zaštite.

„Trebalo bi da se obrate Centru za socijalni rad ili licenciranom pružaocu usluga i da zatraže tu uslugu. Prvo udruženje je treći licencirani pružalac usluga pomoći u kući u Crnoj Gori. Roditelji iz Podgorice mogu da se obrate njima, iz drugih gradova mogu da se obrate drugim licenciranim pružaocima usluga“, rekla je Dujović.

Ona je preporučila svima da koriste uslugu pomoći u kući i na taj način, kako je navela, „barem dio dana im neko od zaposlenih saradnika pomogne da se brinu o svom djetetu, a da njima ostaje ono što je jako bitno za jednog roditelja a to je pružanje ljubavi, pažnje, druženja, igranja sa svojim djetetom“.

Trener na seminaru dr Sonja Vasić kazala je da je na seminaru govorila o značaju pravilnog pristupa invalidnosti zbog toga što će, kako je pojasnila, saradnici imati značajnu ulogu u ljudskom razvoju korisnika.

„Tako da smo pričali o socijalnoj inkluziji, o iskoraku iz medicinskog modela, o socijalnom modelu, pravima osoba s invaliditetom. Takođe, kao ljekar pričaću o tome koja su najčešća hitna medicinska stanja koja mogu da komplikuju uslugu i šta trebaju u tim momentima saradnici da urade“, navela je Vasić.

Ona je istakla da su najčešća hitna stanja epileptični napadi, gušenje hranom, nesvjestica, padovi, povrede, alergijske reakcije.

„Preporuka je da roditelji osoba s invaliditetom uvijek imaju spreman jedan set za pružanje prve pomoći, da uvijek imaju pored sebe listu ljekova koje njihova djeca uzimaju redovno, brojeve telefona svojih ljekara i hitne pomoći, jer to su situacije kad se čovjek malo izgubi. Treba da znaju i osnove šta u kojoj situaciji treba da urade, a važno bi bilo i da prođu kroz dodatne obuke“, rekla je Vasić.

Stručna radnica u Prvom udruženju, Milka Ašanin, kazala je da je iskustvo asistenta sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama motivisalo da položi stručni ispit za licenciranog stručnog saradnika.

„U okviru programa Prvog udruženja ću biti kontrolor stručnih saradnika, pratiću njihov rad. Na seminaru ćemo se obučavati kako da rade individualne planove, a liste praćenja ću ja da radim. Očekujem sticanje novih znanja i iskustava“, rekla je Ašanin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2020-03-30-at-21.48.05-1024x121.png
U Prvom udruženju počeo je sa realizacijom Projekat ” Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz podršku EU kroz projekat IPA II-Višegodišnji akcioni program za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike (2015-2017), na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”. Period realizacije od 01.03.2020 -28.02.2022.g.

Realizovane aktivnosti u Prvom udruženju za vrijeme proglašenja mjera protiv pandemije COVID19 i ako isto ne radi od 18.03. su: priprema potrebne dokumentacije i predaja zahtjeva na osnovu Pravilnika nadležnom Ministarstvu za licenciranje akreditovane usluge socijalne i dječje zaštite, pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, izrađeni izvještaji prema donatoru, plan nabavke, plan komunikacije i vidljivosti projekta i prvi izvještaj monitoringa.

Na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdalo je licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite, dana 27.04.2020.g. NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju je licencirani pružalac usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i licima sa invaliditetom do 27 godina života. Ova aktivnost je dio aktivnosti odobrenog programa “Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz podršku EU kroz projekat IPA II – Višegodišnji akcioni program za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike, na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”.

AKCIJA #USLUGEPODRŠKEDOMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I PLATFORMA ZA PODRŠKU PRUŽANJU USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

JU Centar za dnevni boravak Pljevlja i svi drugi dnevni centri u Crnoj Gori, NVU „Zračak Nade“ i Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju (članice NARDOS-a) uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNICEF-a, pokreću akciju #UslugePodrškeDoma kroz koju pozivaju sve stručne radnike i saradnike da objavljuju snimke raznih aktivnosti za djecu sa smetnjama u razvoju na društvenim mrežama i tako daju podršku za njihov razvoj u kućnim uslovima. Pored korišćenja #UslugePodrškeDoma, potrebno je snimke poslati na email dcpljevlja@t-com.me kako bi bili objavljeni i na onlajn Platformi. JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ u okviru projekta koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore pokrenuli su 9. aprila 2020. godine Platformu za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite i sajt projekta. Platforma služi za podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom i njihovim roditeljima jer su zbog pandemije korona virusa od 16. marta ne pružaju usluge korisnicima u dnevnim centrima i udruženjima a koristiće se i kasnije, po prestanku pandemije. Platforma koju trenutno koristi 240 osoba služi za saradnju sa svim korisnicima usluga 14 dnevnih centara u Crnoj Gori i 6 Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju članica NARDOSa, a svi zainteresovani joj mogu pristupiti preko sajta JU Centar za dnevni boravak Pljevlja www.dnevnicentarpv.me ili www.servisipodrskezasve.net.