NOVOSTI

Digitalni bedž 2017

PUBLIC ANNOUNCEMENT Udruženje

JAVNO SAOPŠTENJE Udruženje

15.12.2017g.

Na sjednici UO Prvog udruženja, usvojene su Smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja za djecu u NVO.

Ove procedure su nastale u okviru projekta „Zaštita djece sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom za monitoring prava u oblasti invalidnosti“, koji sprovodi Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU.
Ovaj projekat dio je višegodišnje regionalne inicijative s ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, koja se implementira u partnerstvu između UNICEF-a, European Disability Forum – EDF-a, EU i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU (IPA 2015).

Članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi dokumenta bili su: Anka Đurišić, Savo Knežević, NARDOS; Svetlana Dujović, NARDOS i DC Pljevlja; Tamara Milić, Ministarstvo prosvjete; Radojka Koprivica, DC Nikšić; Marina Vujović, DC Podgorica; Miloš Ristić, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Mirjana Popović, Resursni centar „Podgorica“.
Konsultanti koji su pružili stručnu podršku u izradi teksta su: Goran Rojević i Sašenka Mirković, iz Humanitarne organizacije „Dečje srce“, Beograd.
Sadržaj ovog dokumenta ne odražava nužno politiku i gledište UNICEF-a, EDF-a i EU, a odgovornost za sadržaj dokumenta snose autori/ke.

Procedure o postupanju u slucaju nasilja NVO

Projekat 23.10.-22.12.2017g.

“Personalni asistenti za pomoć u udruženju za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”,koji je odobren od strane ZZZ CG na osnovu Konkursa za izbor izvođača Javnog rada “Personalni asistent”.U saradnji sa ZZZ CG,Biro rada Podgorica,zaposlili smo 15 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda,prioritetno teže zapošljiva lica u trajanju od 2 mjeseca.Ova lica su osposobljena za pružanje podrške licima sa invaliditetom,što dokazuju Potvrdom dobijenom od strane Zavoda i koja imaju najmanje tri mjeseca radnog iskustva u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju što je bio i uslov na konkursu.

Odabrana lica su angažovana za rad sa petnaestoro djece i omladine sa smetnjama u razvoju u udruženju,jedan na jedan,kao vid podrške samim njima kao i porodicama u smislu mogućnosti ostvarivanja prava njihovih roditelja na slobodno vrijeme,zapošljavanje i sl.,što čini jedan veoma značajan servis za roditelje.


Restoran New York 09.10.2017g.

Proslava 20 godina rada udruženja od 18h do 22.30h uz bogat muzičko-animatorski program.

Na proslavi su prisustvovali pored članova udruženja sa djecom i naši prijatelji donatori,predstavnici NVO sektora,predstavnici institucija,predstavnici Resursnih centara,predstavnici ZZZ CG,predstavnik Glavnog grada Podgorica,predstavnica Dnevnog centra Podgorica,predstavnici kompanija,naši stručni radnici sadašnji i bivši.

Takođe,na proslavi su podjeljene zahvalnice za 20 godišnji humani doprinos u radu udruženja na kojima je pisalo:

“Na izuzetnom razumjevanju i humanitrnom radu,a sa najdubljom spoznajom,da trag u vremenu i prostoru ostavljaju samo oni ljudi koji sebe nesebično ulažu i grade temelje opstanka i budućnosti naše djece”.

Na proslavi su bile organizovane kreativne nagradne igre za djecu,gdje su podjeljene nagrade od strane naših donatora i to:City mobile-Prelević-dodjeljen jedan mobilni telefon,tri usluge frizerskog salona Vukčević Zoran i jednodnevni izlet za dvije osobe-Agencija Milenium.

Za muzički dio programa su bili zaduženi naši estradni umjetnici:Škrijelj Dino,Tot Suzana,Delić Anes,Babić Edin,Milić Bobana,Knezović Monika i Vuković Komnen,a za kreativni klovn Miki i animatorka Emica,koji su gratis uz veliko naše zadovoljstvo pružili maksimalan dvočasovni muzički i animatorski ugođaj svim prisutnim što im se i ovim putem iskreno zahvaljujemo.

DSC_0474DSC_0544


Projekat 01.10.2017g.

Počeli smo sa realizacijom projekta “Podrška djeci i omladini sa smetnjama u razvoju  kroz servise usluga”. Vrijeme implementacije 10 mjeseci.Projekat finansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.

Opšti cilj programa: Obezbijeđeno kontinuirano pružanje servisa podrške za  djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Podciljevi:

 1. Povećanje stepena samostalnosti djece i omladine  sa smetnjama u razvoju, korisnika usluga,
 2. Postizanje rane detekcije, dijagnostike, prevencije i rehabilitacije govora i jezika djece sa nerazvijenom govornom komunikacijom i sa patološkim oblicima govorne komunikacije.
 3. Unapređenje kognitivnih i razvojnih sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju, korisnika usluga,
 4. Socijalizacija,rad u grupi i sticanje svakodnevnih životnih vještina i navika kod omladinaca sa smetnjama u razvoju.
 5. Povećanje stepena kvaliteta usluga nabavkom petodjelnog terapeutskog stola.

Aktivnosti:

 1. Testiranje djece radi određivanja trenutnog nivoa postignuća i izrada individualnih planova i programa za dalji rad.
 2. Kupovina hidrauličnog petodjelnog terapeutskog stola.
 3. Individualni  rad  sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju – rad tima stručnjaka.
 4. Rad u grupi –  kreativne radionice za omladince.
 5. Medijsko praćenje i predstavljanje projekta.
 6. Evaluacija i izvještavanje o realizaciji  projekta

20170831_083245


Podgorica,23.09.2017g.

Realizovana preostala aktivnost projekta, “SERVISI PODRŠKE ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU I STRUČNA PODRŠKA RODITELJIMA”,pregled 15 djece od strane fizijatra radi određivanja trenutnog nivoa postignuća i izrada individualnih planova  i  programa za nastavak daljeg rada fizioterapeuta sa djecom.


Podgorica,11.09.2017g.

Posredstvom naših prijatelja Fondacije Banka Hrane Crne Gore,dobili smo četiri nove jakne za djecu sa smetnjama u razvoju koji polaze u prvi razred Osnovne škole,Testiranje djece radi određivanja trenutnog nivoa postignuća i izrada individualnih planova  i  programa za dalji rad kao vid podrške porodicama u stanju socijalne potrebe,koje moraju da izdvoje značajna sredstva za opremanje đaka prvaka.

Ovom prilikom zahvaljujemo našim prijateljima i njihovim volonterima,Fondaciji Banka Hrane Crne Gore.


Ženeva,14-18.08.2017g.

Predstavnik Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju,ispred Nardos-a u neformalnoj Koaliciji NVO-a,predsjednik Savo Knežević je učestvovao na 18 zasjedanju Komiteta za prava lica sa invaliditetom na Predstavljanju Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Neformalna Koalicija organizacija osoba s invaliditetom je predstavila ključne nalaze Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koji je upućen Komitetu prije razmatranja Inicijalnog izvještaja koji je država podnijela u martu 2014. godine.

Prateći smjernice koje je razvio UN Komitet za države članice, u skladu sa članom 35, stav 1, Konvencije, Koalicija je pripremila Alternativni izvještaj, čiji se sadržaj i suština odnose na „propuste“ države u dostavljanju relevantnih podataka, ili nepostupanje države u konkretnim oblastima, u skladu sa obavezama, principima i načelima Konvencije.

Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zagovaranja, predlaganja i praćenja primjene Konvencije od strane OOSI u Crnoj Gori i njihovih monitoring izvještaja u različitim oblastima, kao i Studija praktične politike, istraživanja i percepcije diskriminacije, i drugih analiza na kojima su radile i rade OOSI. Alternativni izvještaj se zasniva i na iskustvima OSI iz prakse i izvještavanju medija, te analiza i iskustava osoba s invaliditetom koji su dostavljeni Koaliciji tokom pripreme Izvještaja. U Izvještaju su uvršteni i izvještaji i nalazi drugih nevladinih organizacija poput Akcije za ljudska prava, Instituta Alternativa, Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, zatim Unicefa i drugih.

Korišteni su i nalazi i Izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, posebno u oblastima u kojima ova institucija redovno sprovodi monitoring i ukazuje na kršenje prava OSI.

Pripremu Alternativnog izvještaja podržali su Evropski forum osoba s invaliditetom (EDF) i Međunarodna alijansa osoba s invaliditetom (IDA).

20170818_120047                     20170817_095323

 

20170814_100031


Projekat 01.01.2017-31.10.2017g.

Unašem udruženju se u kontinuitetu sprovode projekti podrške razvoju i socijalizaciji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta roditelja.

10613119_710625245694654_4766790052097296623_n

Trenutno se realizuje projekat odobren i djelimično finansijski podržan (u iznosu od 25.000 €)od strane Vladine Komisije za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću za 2016g.pod nazivom “Servisi podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i stručna podrška roditeljima”.

Plan i program predviđa intezivan,kontinuiran rad i podršku djeci sa smetnjama u razvoju  a takođe jedna od aktivnosti predviđena programom je uključivanje omladine sa umjerenim smetnjama u razvoju u svakodnevne životne aktivnosti kroz kreativne radionice. Proces razvoja, tranzicije drušva u opšte ostavio je ovu populaciju bez potrebne podrške kako ranije tako i sada. Predrasude i stereotipi koji postoje i danas ali su ranije bili više izraženi i prisutni dodatno su ograničavali uključivanje roditelja,djece i omladine u rad roditeljskih udruženja.Kreativne radionice imaju za cilj da omladini sa umjerenim smetnjama u razvoju  pruže mogućnost da budu aktivna,uključena u zadovoljavanju svojih potreba u obavljanju osnovnih životnih navika,kao i za druženjem i da se osjećaju korisnim i potrebnim u društvenom okruženju.

Takođe u okviru ovog projekta u našem udruženju pružaju se usluge djeci i omladini sa smetnjama u razvoju u vidu fizikalne rehabilitacije,logopedsko-defektološkog tretmana koje se sprovode u kontinuitetu dugi niz godina, koje obuhvataju  angažman stručnih lica  koja  rade sa djecom i omladinom,svakog radnog dana, koja su uključena u projekat.Sa djecom se sprovode grupni i individualni tretmani po planu stručnih lica prilagođeni godinama i individualnim potrebama svakog djeteta.

Takođe veliki problem prisutan je i kod porodica djece sa smetnjama u razvoju koje zbog lošeg ekonomskog  statusa nisu u mogućnosti da finansiraju potrebne usluge stručnog rada sa djecom što dodatno usložnjava život ovih porodica koje su izložene predrasudama i najčešće sažaljenju od šire društvene zajednice. Predrasude i stereotipi dodatno ograničavaju angažovanje roditelja i njihovo uključivanje u rad roditeljskih udruženja.Zbog svega gore navedenog potrebna je velika podrška roditeljima da prevaziđu sve nagomilane probleme što redovne životne što specifične koje proizilaze u smislu 24 časovnog njegovanja i podizanja djeteta sa smetnjama u razvoju.

Zato smatramo da je neophodna i veoma bitna psihološka podrška roditeljima koja se realizuje preko psiholoških grupnih radionica,jer koliko su nam važna djeca toliko su nam važniji roditelji da bi mogli da izdrže sve probleme i promjene u savremenom društvu i da pruže svoj maksimum u osposobljavanju i uključivanju svoje djece u društvenu zajednicu.

U okviru ove aktivnosti planirano je psihološko osnaživanje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju kroz psihoterapeutske radionice za roditelje djece sa smetnjama u razvoju članove našeg udruženja. Radionice predviđaju psihološki rad sa roditeljima vezano za problematiku djelovanja, donošenje odluka, prevazilaženja stresnih situacija i osjećaja krivice.Radionice se održavaju u prostorijama udruženja,dva puta u toku mjeseca gdje učestvuje 8-10 roditelja.

Za voditeljku radionica angažovana je psihološkinja-psihoterapeutkinja koja je edukovana za psihoterapeutski rad sa ranjivim grupama.

Realizacijom predloženog plana i programa sa odobrenim redukovanim budžetom, naša organizacija nastoji da održi kontinuitet, kvalitet i dostupnost servisa podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju kao i jačanje kapaciteta njihovih roditelja.


09.12.2016g.

Nacionalna radionica slide (slajd,prezentacija našeg predstavnika na Nacionalnoj radionici u organizaciji UMHCG)