NASLOVNA

NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ (First parent’s association for children and youth with disabilities) – Podgorica počelo je sa radom u oktobru 1997g. i prvo je formirano udruženje roditelja ovog tipa u Crnoj Gori.


Udruženje je dobrovoljna, samostalna, neprofitna ,socio-humanitarna organizacija čiji je osnovni cilj postizanje najvećeg mogućeg stepena samostalnosti,edukacije i socijalne inkluzije djece i omladine sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju.

Naša MISIJA je uticanje na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu smetnje,podrškom razvoju usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja,jačanje porodice kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima.

Naša VIZIJA je stvoriti uslove u društvu koje će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez vrijednosnih  ograničenja.

Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju,građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju.

Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene i invalidske zaštite. Finansiramo se od projekata, članarine i donacija.Članovi Prvog udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga udruženja,a sav rad udruženja usmjeren je na djecu.


Udruženje trenutno ima 117 djece i omladine sa smetnjama u razvoju od 1-34 godine (56 dječaka i 61 djevojčica) i preko 120 roditelja koji su volonteri u udruženju.Naravno ne možemo govoriti o sistemskom i organizovanom servisu volontera jer roditelji volontiraju u zavisnosti od potrebe i projekata koje realizuje naše udruženje,a uglavnom se to odnosi na organizovanje pojedinih događaja,razne proslave i okupljanja bitnih za udruženje.Vjerovatno bi volontersko angažovanje roditelja bilo veće da nisu opterećeni sa 24-oro časovnom njegom djeteta sa smetnjama u razvoju tako da objektivno nisu u mogućnosti da pruže svoj maksimum kad je upitanju volonterizam.

Naše udruženje postoji 22 god. i svojim radom i aktivnostima u nedostatku socijalnih servisa na lokalnom nivou, organizuje različite servise podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju članovima udruženja. Razvijajući kontinuirane programe socijalizacije, rehabilitacije i obrazovanja na najbolji način doprinosimo kvalitetnijem uključivanju ove djece u društvenu zajednicu.

Trenutno imamo troje (3) zaposlenih lica, po ugovoru o radu na određeno vrijeme:tri (3) fizioterapeuta.Stručnu podršku korisnicima honorarno pružaju dvoje (2) stručnih lica:defektolog,logoped i voditelj radionica, koji volonterski vodi edukativno-kreativne radionice za mlade sa invaliditetom, koji svakodnevno pružaju stručnu podršku za 64-oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Administrativno-finansijske poslove vodi sekretar udruženja i koordinator servisa podrške,koji je predsjednik udruženja i ovlašćeno lice za zastupanje istog.

S obzirom da u kontinuitetu pružamo servise podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju,prostor je opremljen sa neophodom opremom za rad. Raspolažemo sa salom za fizikalni tretman koja je opremeljena neophodnom fizikalnom opremom,stunjačama, stolovima za fizioterapeutski tretman,trenažno biciklo,kosa ravan,lopte, tegovi, kvadriceps, i sl.kao i dobro opremljenim logopedskim i defektološkom kabinetom (kasfa sistem, vibrafon sa sondama kao i velikim brojem didaktičkog materijala).Kompletan prostor je pristupačan i ako se nalazi na dva nivoa ( kosa ravan, vertikalna invalidska platforma) i prilagođen je za kretanje i boravak djece i omladine sa invaliditetom.

Udruženje se nalazi u ulici Ivana Milutinovića br.5 Podgorica.Radimo u prostorijama od oko 180 m kvadratnih na dva nivoa, koje smo dobili na korišćenje od Glavnog grada Podgorice kao vid podrške naporima koje ulažemo na poboljšanju kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Udruženje radi svakog radnog dana od 15h do 21h.


Realizovali smo 38 projekata i bili smo partneri mnogim relevantnim organizacijama kao što su Save the children UK, UNICEF, USAID, IRD, Coca Cola Hellenic, FAKT i CNF i dr.U realizaciji projekata koji su realizovani u Prvom udruženju bili smo partneri ili nosioci projekata sa Državnim institucijama sistema i to sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja,Zavodom za zapošljavanje CG,Biro rada Podgorica i Opštinom Glavnog grada Podgorica gdje imamo stalnu i odličnu saradnju.

Naš rad je podržan Konvencijom Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta, čija je  potpisnica i naša država.


Prvo udruženje je član,a ujedno jedna od osnivača Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore-NARDOS i bili smo članovi koalicije NVO-a za izradu „Alternativnog izvještaja o stanju prava djeteta u Crnoj Gori”.Posredstvom NARDOS-a članovi smo Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (Balkans Indipendent Disability Framework-BIDF).

Tokom 2017.g. bili smo članovi neformalne Koalicije za izradu i prezentovanje Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koji je upućen Komitetu UN.

Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zagovaranja, predlaganja i praćenja primjene UN CRPD od strane OOSI u Crnoj Gori i njihovih monitoring izvještaja u različitim oblastima, kao i Studija praktične politike, istraživanja i percepcije diskriminacije, i drugih analiza na kojima su radile i rade OOSI. Alternativni izvještaj se zasniva i na iskustvima OSI iz prakse i izvještavanju medija, te analiza i iskustava osoba s invaliditetom koji su dostavljeni Koaliciji tokom pripreme Izvještaja.(Projekat podržan od strane International Disability Alliance – IDA)


JAVNO SAOPŠTENJE Udruženje

Bilans stanja i uspjeha 2018.g.

Bilans stanja i uspjeha 2017.g.

Bilans stanja i uspjeha 2016.g.

STRATESKI PLAN Prvo udruženje 2017-2020

PR i Komunikaciona strategija Prvo udruženje 2017-2020