Na osnovu člana 12 i 49 Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/11) i člana 34 Statuta Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama – Podgorica, Skupština Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama – Podgorica je na sjednici održanoj 26.07.2012. god. je donijela.

 

S T A T U T
PRVOG UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETANJAMA U RAZVOJU

I OPŠTE ODREDBE

Član l.

„ Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju je nevladino udruženje (u daljem tekstu Udruženje) koje je neprofitna,dobrovoljna, samostalna, nepolitička, socijalno-humanitarna organizacija roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, stručnjaka i drugih humanih lica, koja svojim radom i aktivnošću podstiču i pomažu unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, vaspitanja, obrazovanja i i stvaranje uslova za sportski, rekreativni i kulturni život djece i omladine sa smetnjama u razvoju. stručnog osposobljavanja roditelja za rad sa svojom djecom

Član 2.

Naziv udruženja je Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Član 3.

Sjedište udruženja je u Podgorici, ul. Ivana Milutinovića br.5. Udruženje ima svoj memorandum sa znakom i pečat. Znak udruženja je ruka koja drži dijete u plavo – bijeloj kombinaciji. Pečat udruženja je okruglog oblika sa znakom u sredini i tekstom PRVO UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA SMETNJAMA U RAZVOJU-PODGORICA, prečnika 32 mm. Udruženje ima mail i web internet stranicu:mail; rastimozajedno@yahoo.com. web; rastimozajedno.me

Član 4.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme. Udruženje je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti utvrđenim ovim Statutom.

Član 5.

Rаd Udruženja je jаvаn. Javnost rada ostvaruje se u skladu sa statutom udruženja kroz demokratski postupak odlučivanja o djelatnostima i politici udruženja. Javnost rada udruženja ostvaruje se i obavještavanjem odgovarajućih državnih organa i lokalne samouprave o radu i djelovanju udruženja,upoznavanjem i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog informisanja,po potrebi pozivanje predstavnika javnog informisanja,drugih organizacija i ostalih zainteresovanih lica na sjednice Skupštine,objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici udruženja.

Član 6.

Udruženje se može učlaniti u odgovarajući Savez udruženja ili druge oblike povezivanja u zemlji i inostranstvu koji imaju iste ili slične programe i ciljeve. Udruženje zadržava samostalnost u sprovođenju sopstvenih programa i djelatnosti. Udruženje na sjednici Skupštine delegira svoje predstavnike u Savez udruženja ili drugih oblika povezivanja iz prethodnog stava.

CILJEVI UDRUZENJA

Član 7.

- Okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju (sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju), građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju. - Sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne,zdravstvene,obrazovne i invalidske zaštite. - Razvijanje programa za uključivanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju u sve segmente društvenog i ekonomskog života. - Razvijanje servisa podrške za pružanje usluga za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju na teritoriji Glavnog grada Podgorice. - Unapređenje ostvarivanja ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. - Podsticanje naučnih ustanova za ranim otkrivanjem uzroka i sprovođenje prevencije sa pojavom ometenosti djece u razvoju. - Iniciranje i pružanje pomoći u organizovanju dnevnih i poludnevnih boravaka za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. - Isticanje značaja ranog otkrivanja, dijagnostikovanja, rehabilitacije i socijalizacije djece sa smetnjama u razvoju. - Rad na informisanju šire javnosti o svim problemima koji su vezani za razvoj djece sa smetnjama u razvoju. - Iniciranje novih ideja i aktivnosti u radu koje nosi savremeni pristup u cilju zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju. - Ostvarivanje saradnje sa firmama i ustanovama koje pomažu uspješnu zdravstvenu, socijalnu i dječiju zaštitu, vrše obrazovanje i vaspitanje, radno osposobljavanje i uključivanje u proces zapošljavanja. - Novoformiranim udruženjima na nivou CG, pomaže u aktivnostima oko osnivanja i otvaranja biblioteke igračaka na njihovim područjima i preduzima akcije radi obnavljanja i obogaćivanja fonda igračaka.

DJELATNOST UDRUZENJA

Član 8.

- Evidentiranje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i osnivanje kartoteke. - Pružanje servisa socijalnih,zdravstvenih i obrazovnih usluga. - Učešće u definisanju kvaliteta standarda usluga - Pružanje pomoći djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u ostvarivanju njihovih zakonskih i drugih prava. - Isticanje značaja igre i stimulisanja razvoja djeteta. - Sprovođenje različitih kampanja. - Organizovanje sastanaka i prigodnih predavanja i drugih oblika javnog zastupanja za roditelje i druge humaniste koji žele da pomognu djeci sa smetnjama u razvoju. - Učestvuje u akcijama i drugim skupovima koje organizuju drugi organi službe, ustanove i organizacije, koje su od interesa za udruženje. - Organizuje skupove roditelja djece sa smetnjama u razvoju radi izmjene iskustava i sumiranja rezultata sprovedenih aktivnosti. - Sarađuje sa udruženjima i klubovima naših iseljenika u inostranstvu i gradovima pobratimima naših gradova koji imaju oformljena slična udruženja. - Organizuje susrete djece i omladine sa smetnjama u razvoju radi druženja i upoznavanja šire javnosti o mogućnostima razvoja ovih osoba. - Organizuje i podstiče rad patronažne službe u pružanju pomoći djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. - Vrši ostale poslove i ostvaruje zadatke koji proizilaze iz odgovarajućih pozitivnih pravnih propisa, odluka i drugih akata nadležnih upravnih organa i ostalih subjekata. - Pokreće niz drugih akcija koje su usmjerene na pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

ČLANSTVO

Član 9.

Članstvo Udruženja je dobrovoljno. Član Udruženja može biti svaki roditelj djeteta i omladinca sa smetnjama u razvoju,lice sa smetnjama u razvoju i svaki građanin koji izrazi želju da bude član udruženja, a uživa građanska prava i prihvata ciljeve i djelatnosti ovog Statuta i sarađuje na realizaciji aktivnosti udruženja u skladu sa potrebama i svojim mogućnostima.

Član 10.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor udruženja većinom glasova. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. Udruženje vodi evidenciju o članovima.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 11.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda udruženja. Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član Udruženja. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 12.

Član ima pravo da: 1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja; 2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja; 3) bira i bude biran u organe Udruženja; 4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; 2) učestvuje u skladu sa sposobnostima i mogučnostima u aktivnostima Udruženja, 3) plaća članarinu; 4) obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština udruženja i UO.

Član 13.

Počasni i pomažući članovi udruženja mogi biti javne državne i privatne firme, fizička lica i drugi.

Član 14.

Počasni članovi mogu biti fizička i pravna lica koja svojim novčanim donacijama i bilo kojim drugim aktivnostima koji materijalno doprinose radu udruženja. Pomažući članovi mogi biti oni građani koji svojim radom i izuzetnim zalaganjem doprinose ostvarivanju humanitarnih ciljeva i djelatnosti udruženja.

Član 15.

Za izuzetan rad i doprinose u radu udruženja pojedincima, organizacijama i ustanovama dodjeljuju se priznanja: diploma,zahvalnica i povelja.

ORGANI UDRUŽENJA

Član 16.

NOrgаni udruženjа su: Skupštinа kao najviši organ upravljanja udruženja,predsjednik udruženja i Upravni odbor.

SKUPSTINA UDRUZENJA

Član 17.

Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Član 18.

Rad Skupštine se odvija kroz redovne i vanredne sjednice. Redovna sjednica Skupštine se održava jednom godišnje. Vanredna sjednica skupštine saziva se ukoliko zahtjev za njeno sazivanje u pisanom obliku podnese najmanje jedna trećina članova udruženja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje i na zahtjev Upravnog odbora. Sjednice Skupštine udruženja saziva i vodi predsjednik Udruženja. Sjednica se saziva pisanim obavještenjem koje je istaknuto najmanje pet dana na oglasnoj tabli udruzenja koje sadrzi informacije o mjestu i vremenu održavanja iste i prijedlogom dnevnog reda.

Član 19.

Skupština donosi pravosnažne odluke većinom glasova prisutnih članova. Skupština pravosnažno odlučuje javnim ili tajnim glasanjem. O načinu glasanja odlučuju članovi Skupštine svojim izjašnjavanjem neposredno prije glasanja. Opravdano odsutni clan ima pravo da glasa putem pisma ili mailom koje će dostaviti predsjedniku Skupštine do početka sjednice.Predsjednik Skupštine je dužan da upozna prisutne članove Skupštine kako je glasao putem pisma ili mailom opravdano odsutni član. Tok sjednice i odluke Skupštine se unose u zapisnik koji sadrži potrebnu formu određenu opštim aktom.

Član 20.


Nadležnosti Skupštine su:

bira i razrješava predsjednika i podpredsjednika Udruzenja, birа i rаzrješаvа lice ovlаšćeno zа zаstupаnje bira i razrješeva članove Upravnog odbora, donosi, mijenja i dopunjuje Statut udruženja po prethodno obavljenoj diskusiji, razmatra i usvaja izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu, razmatra i usvaja godišnji finansijski izvještaj razmatra i usvaja program rada za narednu godinu, daje autentična tumačenja odbredaba ovog Statuta i drugih akata koje udruženje donosi, odlučuje po prigovoru na odluke Upravnog odbora, dodjeljuje priznanja pravnim i fizičkim licima, donosi poslovnik o radu, donosi odluku o prestanku članstva zbog nepoštovanja ciljeva i djelatnosti ovog Statuta donosi odluku o prestanku rada udruzenja i raspodjeli preostale imovine udruženja u skladu sa Statutom odlučuje o udruživаnju u sаveze i druge oblike povezivanja udruženja; odlučuje i vrši druge poslove od interesa za udruženje koja Statutom nisu utvrđena nadležnostima drugih organa udruženja

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 21.

Predsjednik UDRUŽENJA je istovremeno i predsjednik SKUPŠTINE. Mandat predsjednika i potpredsjednika Udruženja traje 4 godine. Predsjednik Skupštine se brine o izvršenju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine udruženja. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini. U slučaju spriječenosti, predsjednika Udruženja zamjenjuje podpredsjednik Udruženja

Član 22.

Predsjednik udruženja je ujedno i lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja. Predsjednik udruženja: - zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja, - odgovora za zakonitost rada, -vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine u saradnji sa Upravnim odborom u okviru svojih nadležnosti na osnovu Zakona o NVO - podnosi Skupštini i Upravnom odboru izvještaj o radu za predhodnu godinu - dužan je podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice. - podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja; - obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o NVO, Statutom i aktima udruženja.

Član 23.

Lice ovlašćeno za zastupanje može biti razriješeno funkcije u sljedećim slučajevima: 1. Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu udruženju ili ako je usled toga mogla nastati šteta. 2. Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga. 3. Iz ličnih razloga

Član 24.

O razriješenju lica ovlašćenog za zastupanje odlučuje Skupština udruženja. Odluka Skupštine udruženja o razrješenju lica ovlašćenog za zastupanje je konačna.

Član 25

UPRAVNI ODBOR Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i ima 5 članova. Predsjednika i podpredsjednika Upravnog odbora i 3 člana bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Član 26.

Nadležnost Upravnog odbora je:

- radi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja i u tom smislu donosi odluke i druga odgovarajuća akta, - priprema prijedloge odluka za Skupštinu, - upravlja imovinom Udruženja, - vodi poslovnu politiku Udruženja, - razmatra godišnji program rada, - razmatra finansijski izvještaj-završni račun, - stara se o obezbjeđenju sredstava za finansiranje programskih aktivnosti, - razmatra projekte za obezbjeđenje sredstava za finansiranje programa Udruženja, - razmatra i donosi odluku o prijemu u članstvo udruženja - po potrebi obrazuje stručna i radna tijela i imenuje njihove članove, određuje im radne zadatke, - razmatra i riješava molbe, predloge, prigovore, žalbe i druge predstavke, - donosi opšta akta, osim onih koje donosi Skupština, - tumači opšta akta koja donosi, - vrši i druge poslove po nalogu Skupštine. - sprovodi odluke i zaključke Skupštine, - vrši druge poslove saglasno odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata. - razmatra i donosi odluku o obavljanju privrednih i drugi djelatnosti na osnovu Statuta i Zakona o NVO.

Član 27.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, podpredsjednik i one su javne. Upravni odbor zasijeda i odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova. Sjednice Upravnog odbora održavaju se jednom mjesecno a po potrebi češće. Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini, kojoj i podnosi izvještaj o radu.

Član 28.

U izuzetno hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu Udruženja,Upravni odbor može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice (putem E-maila, telefaksom ili na drugi način). Predsjednik Upravnog odbora odlučuje kada će se određena odluka donijeti na način iz stava 1. ovog člana.

Član 29.

Na prvoj sjednici po donošenju odluke e-mailom, telefaksom i sl. predsjednik Upravnog odbora podnosi punu informaciju o razlozima donošenja na ovakav način odluke i o donijetoj odluci tj o postignutim rezultatima iste.

Član 30.

Predsjednik Upravnog odbora:

- saziva,vodi i predsjedava sjednicama Upravnog odbora pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održevanja iste sa prijedlogom dnevnog reda, - stara se o izvršavanju programa rada Upravnog odbora, - vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruzenja. U slučaju spriječenosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje podpredsjednik UO.

STRUČNA SLUŽBA

Član 31.

SAdministrativno – stručne i druge poslove za Udruženje obavljaju službenici i strućna lica u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Upravni odbor.

IMOVINA UDRUŽENJA

Član 32.

AUdruženje stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa Zakonom o NVO.

Član 33.

Imovina udruženja, može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana i ne može se raspodjeljivati osnivačima, članovima, članovima organa nevladine organizacije i zaposlenima. Stav 1 ovog člana ne odnosi se na naknadu opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva nevladine organizacije, ugovorene obaveze, isplatu zarada, naknadu zarada i drugih primanja zaposlenima po osnovu rada, davanje prigodnih nagrada, kao i drugih naknada u skladu sa Statutom i projektnim aktivnostima.

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I BRISANJE IZ REGISTRA

Član 34.

U slučaju brisanja iz registra, preostala imovinа udruženja dodjeljuje se, u skladu sa Statutom udruženja, drugoj nevladinoj organizaciji ili lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorica ili javnoj ustanovi sa sjedištem u Crnoj Gori koja djeluje, odnosno obavlja djelatnosti u oblastima iz člana 7 ovog Statuta i člana 32 stav 2 Zakona o NVO. Ukoliko Skupština udruženja ne donese odluku o dodjeli preostale imovinu u skladu sa Statutom, prije okončanja postupka brisanja iz registra, imovina pripada lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorica i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je udruženje bilo osnovano.

Član 35.

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine pismenim zahtjevom,gdje se u roku 30 dana mora sazvati sjednica Skupštine da odluči po zahtjevu.

Član 36.

O prestanku rada udruženja i raspodjeli prostale imovine odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština na način i po postupku koji je utvrđen članom 19,20 i 23 stav 4 Statuta. O svim promjenama Statuta obavijestiće se organ uprave MUP-a u roku od 30 dana.

Član 38

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 39

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama od 30.05.2009.godine.

Član 40

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane nadležnog organa Udruženja.

Predsjednik Skupštine
Savo Knežević