Kratke informacije o radu udruženja i prikaz finansijskih iskaza

01.02.2024. godine

Početak realizacije jedne od aktivnosti projekta, zapošljavanje 6 saradnika na pružanju usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju na osnovu projekta pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Ova aktivnost će biti realizovana u roku od 6 mjeseci od 01.02 – 31.07.2024. godine. Radno angažovano na osnovu ugovora o radu 3 saradnika sa punim radnim vremenom i 3 saradnika sa 1/2 punog radnog vremena za pružanje usluge pomoć u kući za 7 djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Takođe, početak realizacije druge aktivnosti na projektu “Edukativno-kreativne radionice i psihološka podrška za roditelje i mlade sa smetnjama u razvoju”, koja je predviđena da se sprovodi u roku od 5 mjeseci od 01.02.-30.06.2024. godine. Ovu aktivnost realizuje stručni radnik-psiholog, koji je honorano angažovan i posjeduje licencu za rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Podgorica, 01.01.2024. godine

Počela realizacija projekta pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Period realizacije projekta od 01.01.-31.07.2024. godine.

Opšti cilj projekta: Stvaranje uslova za eliminaciju intersekcijske diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca i mladi sa smetnjama u razvoju sa posebnim akcentom na djecu, koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije u svim oblastima  od značaja za postizanje potpune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu, kroz obezbjeđivanje kontinuiranog pružanja servisa podrške.

Podgorica, 01.11.2023. godine

Početak realizacije glavne aktivnosti projekta, zapošljavanje 1 stručnog radnika i 8 saradnika na pružanju usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju na osnovu projekta pod nazivom “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja. Aktivnost će biti realizovana u roku od 5 mjeseci od 01.11.2023. – 31.03.2024. godine. Radno angažovano na osnovu ugovora o radu 6 saradnika sa punim radnim vremenom i 2 saradnika sa 1/2 punog radnog vremena za pružanje usluge pomoć u kući za 10 djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalne i dječje zaštite putem obezbijeđenog kontinuiranog pružanja licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Podgorica, 01.10.2023. godine

Počeo sa realizacijom projekat pod nazivom “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalne i dječje zaštite putem obezbijeđenog kontinuiranog pružanja licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Rok za realizaciju projekta je 6 mjeseci a odobrena sredstva su u iznosu od 31.660,98 eura.

Podgorica, 16.01.2023. godine.

Počeli smo sa realizacijom projekat pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života u vanistitucionalnom obliku podrške” – finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO od Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2022. godinu, na osnovu Javnog konkursa . “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju”. Period realizacije od 16.01. – 15.06.2023. godine. Odobrena sredstva za realizaciju projekta su u iznosu 32.781,80 €.

Podgorica, 11 januar 2023. godine, Svečano puštanje lifta u rad

Fotografije prije ugradnje lifta

Fotografije poslije ugradnje lifta

Podgorica, decembar 2022. godine.

U ovom periodu nakon završetka građevinskih radova na izgradnji okna za kretanje lifta i finih radova na istom,  izvršena je ugradnja i montaža potrebne opreme za lift. Takođe, izvršeno je ispitivanje i puštanje u rad od strane kompanije TH Lift Podgorica i dobijanje potrebnog sertifikata od strane Instituta za ispunjavanje sigurnosnih uslova koji su potrebni za puštanje u javnu upotrebu istog.

Realizacijom ovog projekta ostvarili smo u sto postotonom obimu osnovni cilj programa a to je da smo u značajnoj mjeri smanjili intersektorsku diskriminaciju djece sa smetnjama u razvoju, jer smo im omogućili da potpuno ravnopravno sa drugom djecom koriste usluge Instituta za bolesti djece, kroz obezbjeđivanje pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi.

Shodno gore navedenom a na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju kad je u pitanju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, djeca se u većini slučajeva upućuju na preglede u IBD, gdje im je uskraćeno ili otežano ostvarivanje ovog prava zbog nepristupačnosti objekta za djecu sa smetnjama u razvoju korisnike kolica.

Realizacijom ovog projekta riješili smo višegodišnji problem (IBD počeo sa radom 1979. g.) koji je bio prioritetan na osnovu Javnog konkursa, nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi, gdje se osnovna aktivnosti ovog programa uklopila u aktivnosti koji doprinose poboljšanju tj u ovom slučaju rješavanju problema pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi, kao što je Institut za bolesti djece KCCG shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata a to je izgradnja i puštanje u rad vertikalne invalidske platforme-lifta.

Podgorica, oktobar – novembar 2022. godine

U ovom periodu završeni su grubi građevenski radovi za izgradnja okna za kretanje vertikalne invalidske platforme-lifta, završena je spoljnja fasada koja je u skladu sa fasadom zida na IBD-u. Oprema i konstrukcija lifta je smještena u magacinski prostor, koja je spremna za ugradnju od strane kompanije TH Lift d.o.o po završetku finih radova okna od strane kompanije Trend inženjering, koja je izvođač radova na izgradnji okna, gdje je ovaj posao ista dobila na osnovu raspisanog tendera od strane KCCG.

Podgorica, septembar 2022. godine.

U ovom periodu izvršen je uvoz vertikalne invalidske platforme-lifta i oprema je smještena u magacinski prostor, koja je spremna za ugradnju od strane kompanije TH Lift d.o.o po završetku izgradnje okna od strane kompanije Trend inženjering, koja je izvođač radova na izgradnji okna, gdje je ovaj posao ista dobila na osnovu raspisanog tendera od strane KCCG.

Završen je tender od strane KCCG za izvođače radova u izradi okna za kretanje lifta, izvođač radova je Trend inženjering Podgorica, što je zanačajan doprinos od strane ove institucije u cilju završetka realizacije ove aktivnosti, kad je u pitanju ugradnja i puštanje u rad lifta za potrebe IBD-a.

Potpisan je Ugovor o donaciji vertikalne invalidske platforme-lifta od strane NVO Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju sa KCCG.

Od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na osnovu zahtjeva od strane Prvog udruženja roditelja, izdata je potvrda za oslobađanje od plaćanja PDV-a na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čime je izvršeno i oslobađanje carine na uvoz opreme, što je veliki doprinos od strane institucija sistema da se ova humanitarna donacija završi na najbolji mogući način, bez dodatnih troškova.

Podgorica, mart 2022. godine.

Potpisan memorandum o saradnji između NVO Prvog udruženja roditelja i KCCG.

Počela realizacija projekta odobrenog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” u trajanju od 4 mjeseca. Odobreni iznos za realizaciju programskih aktivnosti ovog programa je 32.559,25 eura. Partner na projektu je NVO “Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore”- NARDOS.

Opšti cilj programa: Obezbijeđeno pružanje licencirane usluge podrška za život u zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Oblast u kojoj se realizuje program je zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa prioritetom I javnog konkursa, pružanje usluga socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom do 27 godina života, od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

U okviru ovog projekta u našem udruženju će se pružati usluga podrške za život u zajednici, pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju do 27 godina života, za 21 korisnika u 8 časovnom radnom vremenu, pet radnih dana.

Počela realizacija projekta odobrenog od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u trajanju od 6 mjeseci pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi”. Jedna od i glavna aktivnost ovog programa, koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata a to je izgradnja vertikalne invalidske platforme ili lifta u centralnoj zgradi Instituta za bolesti djece (IBD).

Počela realizacija odobrenog programa od strane Upravnog odbora ZZZCG, na osnovu Javnog konkursa za realizaciju programa Javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, pod nazivom “Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”. Program je odobren za realizaciju na vremenski period od tri mjeseca od 02.11.2021. do 01.02.2022. godine za 6 lica.

Projekat ” Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz podršku EU kroz projekat IPA II-Višegodišnji akcioni program za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike (2015-2017), na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”. Period realizacije od 01.03.2020 -28.02.2022.g.

Opšti cilj ovog programa je jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u lokalnoj zajednici, sproveđenjem usluga podrške za život u zajednici u skladu sa opštim ciljem deinstitucionalizacije, koji se uklapa sa opštim ciljem ovog poziva.

Jedan od specifičnih ciljeva ovog programa je pružiti podršku daljem razvoju i kvalitetnom pružanju socijalnih usluga djeci i omladini sa smetnjama u razvoju u zajednici na lokalnom nivou. Prioriteti ovog programa su iz domena socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou, razvijanje usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koje su u skladu sa potrebama naše ciljne grupe-korisnika i lokalne zajednice, koja nema razvijene servise podrške ovog tipa, a poklapaju se i sa prioritetima ovog poziva, gdje je jedan od njih podrška pružaocima usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou u ispunjavanju zahtjeva procesa licenciranja, što je i predviđeno realizacijom ovog programa.

Ciljne grupe projekta su: djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, njihove porodice, stručni radnici i saradnici, nezaposlena lica sa Biroa rada Podgorica, Glavni grad Podgorica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i društvena zajednica u cjelini.

Krajnji korisnici projekta su: 16-oro djece i mladih sa kombinovanim smetnjama, jedan stručni radnik i 25 saradnika-asistenata pružalaca usluge pomoć u kući koji će dobiti sertifikate po završetku obuke za pružanje ove usluge a od kojih će 16 biti zaposleno, Glavni grad Podgorica, Biro rada Podgorica i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Aktivnosti programa:

  1. Priprema za ispunjavanje minimalnih standarda i uslova  za uslugu pomoć u kući,
  2. Predaja programa, potrebnih dokumenata i zahtjeva za licenciranje pružanja usluge nadležnom organu,
  3. Verifikovanje licence za pružanje usluge pomoć u kući
  4. Odabir nezaposlenih lica sa Biroa rada Podgorica
  5. Seminar i trening za edukaciju asistenata za pomoć u kući
  6. Zapošljavanje i uključivanje u rad 1 stručnog radnika i 16 asistenata za pomoć u kući
  7. Medijsko praćenje i predstavljane projekta
  8. Realizacija projekta traje 24 mjeseca, a odobrena sredstva od strane EU za isti su u iznosu od 198,305,34 €.

Projekat „Podrška djeci i omladini sa invaliditetom i njihovim roditeljima“ – odobren na konkursu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2018. godinu; Realizacija počela 01.05.2019. godine . Trajanje programa 12 mjeseci.
Opšti cilj programa: Obezbijeđeno kontinuirano pružanje servisa podrške za  djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Direktna ciljna grupa programa su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju članovi našeg udruženja. Kroz realizaciju servisa podrške podršku razvoju i napretku očuvanih psiho-motornih mogućnosti korisnika, pružaju tri fizioterapeuta, defektolog, logoped i po potrebi doktor – dječiji fizijatar. Stručni saradnici (fizioterapeuti, logoped i defktolog) podršku pružaju kroz rad sa djecom u polučasovnim individualnim terminima u skladu sa potrebama korisnika. Plan i program predviđa intezivan,kontinuiran rad i podršku djeci sa smetnjama u razvoju,a takođe jedna od aktivnosti predviđena programom je uključivanje omladine sa umjerenim smetnjama u razvoju u svakodnevne životne aktivnosti kroz kreativno-edukativne radionice. Kreativne radionice imaju za cilj da omladini sa umjerenim smetnjama u razvoju  pruže mogućnost da budu aktivna,uključena u zadovoljavanju svojih potreba u obavljanju osnovnih životnih navika,kao i za druženjem i da se osjećaju korisnim i potrebnim u društvenom okruženju.


Projekat „Personalni asistent“– preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2019. g – 12.09. 2019. g
Glavni cilj: Povećati stepen integrisanosti OSI u društvo kroz uspostavljanje savremenog sistema socijalne i dječje zaštite i obezbjeđenje adekvatnog životnog standarda, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na određeno vrijeme na privremenim netržišnim poslovima u vidu pružanja podrške OSI u udruženju i u kući. Ovim programom trenutno je obuhvaćeno 10-oro djece i omladine sa najtežim smetnjama. Njima podršku u svakodnevnim aktivnostima pruža 10 asistenata angažovanih u periodu od 4 mjeseca.

Bilansi stanja i uspjeha.