Šta to mi radimo?

Počela realizacija projekta odobrenog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” u trajanju od 4 mjeseca. Odobreni iznos za realizaciju programskih aktivnosti ovog programa je 32.559,25 eura. Partner na projektu je NVO “Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore”- NARDOS.

Opšti cilj programa: Obezbijeđeno pružanje licencirane usluge podrška za život u zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Oblast u kojoj se realizuje program je zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa prioritetom I javnog konkursa, pružanje usluga socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom do 27 godina života, od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

U okviru ovog projekta u našem udruženju će se pružati usluga podrške za život u zajednici, pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju do 27 godina života, za 21 korisnika u 8 časovnom radnom vremenu, pet radnih dana.

Počela realizacija projekta odobrenog od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u trajanju od 6 mjeseci pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi”. Jedna od i glavna aktivnost ovog programa, koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata a to je izgradnja vertikalne invalidske platforme ili lifta u centralnoj zgradi Instituta za bolesti djece (IBD).

Počela realizacija odobrenog programa od strane Upravnog odbora ZZZCG, na osnovu Javnog konkursa za realizaciju programa Javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, pod nazivom “Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”. Program je odobren za realizaciju na vremenski period od tri mjeseca od 02.11.2021. do 01.02.2022. godine za 6 lica.

Projekat ” Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz podršku EU kroz projekat IPA II-Višegodišnji akcioni program za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike (2015-2017), na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”. Period realizacije od 01.03.2020 -28.02.2022.g.

Opšti cilj ovog programa je jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u lokalnoj zajednici, sproveđenjem usluga podrške za život u zajednici u skladu sa opštim ciljem deinstitucionalizacije, koji se uklapa sa opštim ciljem ovog poziva.

Jedan od specifičnih ciljeva ovog programa je pružiti podršku daljem razvoju i kvalitetnom pružanju socijalnih usluga djeci i omladini sa smetnjama u razvoju u zajednici na lokalnom nivou. Prioriteti ovog programa su iz domena socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou, razvijanje usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koje su u skladu sa potrebama naše ciljne grupe-korisnika i lokalne zajednice, koja nema razvijene servise podrške ovog tipa, a poklapaju se i sa prioritetima ovog poziva, gdje je jedan od njih podrška pružaocima usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou u ispunjavanju zahtjeva procesa licenciranja, što je i predviđeno realizacijom ovog programa.

Ciljne grupe projekta su: djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, njihove porodice, stručni radnici i saradnici, nezaposlena lica sa Biroa rada Podgorica, Glavni grad Podgorica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i društvena zajednica u cjelini.

Krajnji korisnici projekta su: 16-oro djece i mladih sa kombinovanim smetnjama, jedan stručni radnik i 25 saradnika-asistenata pružalaca usluge pomoć u kući koji će dobiti sertifikate po završetku obuke za pružanje ove usluge a od kojih će 16 biti zaposleno, Glavni grad Podgorica, Biro rada Podgorica i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Aktivnosti programa:

  1. Priprema za ispunjavanje minimalnih standarda i uslova  za uslugu pomoć u kući,
  2. Predaja programa, potrebnih dokumenata i zahtjeva za licenciranje pružanja usluge nadležnom organu,
  3. Verifikovanje licence za pružanje usluge pomoć u kući
  4. Odabir nezaposlenih lica sa Biroa rada Podgorica
  5. Seminar i trening za edukaciju asistenata za pomoć u kući
  6. Zapošljavanje i uključivanje u rad 1 stručnog radnika i 16 asistenata za pomoć u kući
  7. Medijsko praćenje i predstavljane projekta
  8. Realizacija projekta traje 24 mjeseca, a odobrena sredstva od strane EU za isti su u iznosu od 198,305,34 €.

Projekat „Podrška djeci i omladini sa invaliditetom i njihovim roditeljima“ – odobren na konkursu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2018. godinu; Realizacija počela 01.05.2019. godine . Trajanje programa 12 mjeseci.
Opšti cilj programa: Obezbijeđeno kontinuirano pružanje servisa podrške za  djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Direktna ciljna grupa programa su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju članovi našeg udruženja. Kroz realizaciju servisa podrške podršku razvoju i napretku očuvanih psiho-motornih mogućnosti korisnika, pružaju tri fizioterapeuta, defektolog, logoped i po potrebi doktor – dječiji fizijatar. Stručni saradnici (fizioterapeuti, logoped i defktolog) podršku pružaju kroz rad sa djecom u polučasovnim individualnim terminima u skladu sa potrebama korisnika. Plan i program predviđa intezivan,kontinuiran rad i podršku djeci sa smetnjama u razvoju,a takođe jedna od aktivnosti predviđena programom je uključivanje omladine sa umjerenim smetnjama u razvoju u svakodnevne životne aktivnosti kroz kreativno-edukativne radionice. Kreativne radionice imaju za cilj da omladini sa umjerenim smetnjama u razvoju  pruže mogućnost da budu aktivna,uključena u zadovoljavanju svojih potreba u obavljanju osnovnih životnih navika,kao i za druženjem i da se osjećaju korisnim i potrebnim u društvenom okruženju.


Projekat „Personalni asistent“– preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2019. g – 12.09. 2019. g
Glavni cilj: Povećati stepen integrisanosti OSI u društvo kroz uspostavljanje savremenog sistema socijalne i dječje zaštite i obezbjeđenje adekvatnog životnog standarda, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na određeno vrijeme na privremenim netržišnim poslovima u vidu pružanja podrške OSI u udruženju i u kući. Ovim programom trenutno je obuhvaćeno 10-oro djece i omladine sa najtežim smetnjama. Njima podršku u svakodnevnim aktivnostima pruža 10 asistenata angažovanih u periodu od 4 mjeseca.

Bilansi stanja i uspjeha.